Održivi razvoj je proces koji u svojem središtu ima cilj zadovoljiti potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Poslovanje u skladu s ciljevima održivog razvoja pomaže suzbiti globalne klimatske i društvene izazove te osigurati bolju budućnost poslovanjem i ulaganjem koji ima u vidu dobrobit čovječanstva. Kada govorimo o društveno odgovornom poslovanju, implementaciji programa etike i usklađenosti, teme, kao što su, zaštita ljudskih prava, zaštita okoliša, regulativom Europske unije postaju obvezne teme kojima se mora baviti i financijski svijet. Dok se pravnici i osobe zadužene za praćenje usklađenosti moraju brinuti o financijskom utjecaju pravnih rizika. Time nefinancijski elementi dobivaju direktnu ulogu u vrsti izvještavanja koje nazivamo nefinancijsko izvještavanje.

ESG izvještavanje

U sklopu inicijative održivog razvoja gospodarstva određene su tri osnovne grupe ciljeva koji se pokušavaju postići. To su okolišni (eng. Environmental), društveni (eng. Social) i upravljački (eng. Governance) ciljevi, ili skraćeno ESG.

Osnovne prednosti ESG izvještavanja su:

– Ispunjavanje uvjeta potrebnih za uspostavljanje poslovnih odnosa s dobavljačima i poslovnim partnerima.

– ESG transparentnost, otvaranje prema novim poslovnim prilikama.

– Olakšavanje razvoja poslovne strategije izdavatelja dionica za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

– Veća otvorenost prema ulaganjima i konkurentnost na tržištu.

– Pozicioniranje na tržištu (stjecanje ESG rejtinga).

Europska unija podržava prelazak na nisko ugljično gospodarstvo te na efikasno korištenje resursa, kao i unaprjeđenje socijalnih i upravljačkih standarda, u skladu sa svojim Europskim zelenim planom.

17 ciljeva UN-aun ciljevi održivog razvoja

Opća skupština UN-a odredila je održivi razvoj kao jedan od prioriteta na svjetskoj razini Programom do 2030. Radi se o ambicioznom skupu od 17 osnovnih ciljeva, osmišljenom kako bi se do 2030. ublažili mnogi sveprisutni društveni, gospodarski i okolišni problemi:

 1. Iskorijeniti sve oblike siromaštva svuda u svijetu.
 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu prehranu te promicati održivu poljoprivredu.
 3. Osigurati zdrav život i promicati blagostanje za ljude svih generacija.
 4. Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.
 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice.
 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve.
 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve.
 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad.
 9. Promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost.
 10. Smanjiti nejednakosti u državama i između njih.
 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim.
 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje.
 13. Poduzeti hitna djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica.
 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj.
 15. Očuvati, ponovno uspostaviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti.
 16. Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.
 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj.

Smjernice HANFA-e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je objavila informativni tekst i set dokumenata kojima je za cilj upoznati širu javnost s konceptom održivog financiranja. Istovremeno je subjektima nadzora predstavila informacije povezane s pripremnim aktivnostima koje će obveznici Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba) morati poduzeti kako bi uskladili svoje dosadašnje poslovne aktivnosti vezano uz nadolazeće obveze prema SFDR-u.

Također, HANFA je objavila 17. ožujka 2021. Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja. SFDR se ne primjenjuje izravno na izdavatelje, već propisuje obvezu izvještavanja o informacijama povezanima s održivosti za sve sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike (obveznike SFDR-a) i to na razini samog društva koje je obveznik SFDR-a i po financijskom proizvodu.

Financijski proizvodi kako su definirani u članku 2. točki 12. SFDR-a su: upravljanje portfeljem, alternativni investicijski fond, investicijski osigurateljni proizvod, mirovinski program i mirovinski proizvod pod uvjetom da se na nacionalnoj razini donese odluka o primjeni ovih propisa na takve proizvode, UCITS ili PEPP – paneuropski osobni mirovinski proizvod.

 Nefinancijsko izvještavanje po Zakonu o računovodstvu

EU Uredbom o taksonomiji propisana je obveza izdavateljima, koji su dužni prema Zakonu o računovodstvu sastavljati nefinancijsko izvješće, od 1.1.2022. uključiti u nefinancijski izvještaj informacije o tome kako se i u kojoj mjeri ekonomske aktivnosti izdavatelja smatraju okolišno održivim, kao i ključne pokazatelje uspješnosti o:

 • ostvarenom prometu od prodaje proizvoda ili pružanja usluga povezanih s ekonomskim aktivnostima koje se smatraju okolišno održivim i
 • udjelu kapitalnih izdataka i operativnih rashoda koji se odnose na stjecanje imovine ili postupke povezane s ekonomskim aktivnostima koje se smatraju okolišno održivim.

Hrvatski Zakon o računovodstvu u člancima 21.a i 24.a je implementirao obvezu nefinancijskog izvještavanja iz Direktive 2014/95/EU Europskog parlamenta i vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (NFRD). Obveze SFDR-a će biti obuhvaćene izmjenama i dopunama NFRD-a. Stoga Zakon o računovodstvu trenutačno ne određuje sve ESG relevantne informacije koje bi trebale biti predmetom nefinancijskih izvještaja.

Postoji razlika u podacima izdavatelja koje sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici analiziraju temeljem SFDR-a u odnosu na podatke koje izdavatelji obveznici nefinancijskog izvješćivanja, objavljuju temeljem NFRD-a, odnosno Zakona o računovodstvu, Možemo uskoro očekivati proširenje opsega primjene i sadržaja objave nefinancijskih izvještaja temeljem NFRD-a, odnosno članka 21.a i 24.a Zakona o računovodstvu.

Europska nadzorna tijela predlažu i standardizaciju prikazivanja objava izmjenom obrazaca predugovornih dokumenta te periodičkih izvještaja koji su ranije obavljeni u nacrtu regulatornih tehničkih standarda (RTS) dodajući u njih dio u vezi s objavama prema Uredbi o taksonomiji.  Naime, donošenjem Uredbe o taksonomiji mijenja se i Uredba SFDR u pogledu pitanja održivih ulaganja te se ovlašćuju Europska nadzorna tijela za izradu nacrta RTS-ova u vezi s dodatnim objavama unutar predugovornih dokumenata te periodičkih izvještaja za financijske proizvode čiji su cilj okolišno održiva ulaganja.

Korporativno upravljanje

Prema smjernicama OECD-a, odgovarajuće korporativno upravljanje pomaže izgraditi povjerenje, transparentnost i pouzdanost za dugoročne investicije, financijsku stabilnost i poslovni integritet. Navedeno uključuje odnose između rukovoditelja, članova uprave, članova nadzornog odbora te članova društva, kao i jačanje mehanizama unutarnje i vanjske kontrole.

Područje korporativnog upravljanja propisano je u relevantnim zakonima (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o tržištu kapitala) te u odnosu na tržište kapitala propisuje minimalnu razinu transparentnog izvještavanja prema investicijskoj javnosti.

Dobro korporativno upravljanje nadilazi postupanja u skladu sa zakonima i propisima te zahtijeva predanost svih dionika (uprave, nadzornog odbora, rukovoditelja, dioničara) u stvaranju preduvjeta za djelovanje izdavatelja u skladu s najvišim etičkim standardima, kao i standardima dobroga korporativnog upravljanja.

Podržavajući dobre prakse vezane uz poticanje održivog razvoja, HANFA i Zagrebačka burza su usvajanjem Kodeksa korporativnog upravljanja uspostavile obvezu izdavatelja na usklađenje s načelima održivog razvoja. U članku 83. „Korporativna društvena odgovornost“, propisana obveza donošenja i javne objave politika procjene učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, očuvanje ljudskih prava i prava radnika i sprječavanje i sankcioniranje mita i korupcije.

Navedeno se može postići implementacijom programa etike i usklađenosti, odnosno edukacijom, internim aktima, procedurama, tehničkim i organizacijskim mjerama i nadzorima. Prema istraživanju HANFA-e samo 35 % nadzornih odbora i upravu su usvojili politike iz čl. 83. Kodeksa korporativnog upravljanja.

Kodeksom se izdavatelji obvezuju na objavu podataka koji se odnose općenito na pravila dobrog upravljanja društvom („G“), ali i informacije vezane uz strategiju društva, uzimajući u obzir potencijalni učinak aktivnosti na okoliš i zajednicu („E“), poticanje etičnog ponašanja, poštivanje ljudskih prava te pogodno i stimulativno radno okruženje (“S“). Time je uspostavljena obveza objave dijela ESG relevantnih informacija (ESG izvještavanje) za sve obveznike Kodeksa korporativnog upravljanja, što uključuje i one izdavatelje dionica na uređenom tržištu koji nisu obveznici nefinancijskog izvještavanja prema Zakonu o računovodstvu.

Primjeri dobre prakse

Kao dobre primjere iz prakse možemo izdvojiti JGL d.d. koji u sklopu izvještaja o razvoju daje informacije na principu Global Reporting Initiative standarda. Petrokemija d.d. u sklopu nefinancijskog izvještaja daje informacije o ekonomskim, okolišnim i društvenim temama. AD Plastik d.d. je objavio integrirani godišnji izvještaj koji obuhvaća informacije o ekonomiji, okolišu, društvu, dok Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. na svojim stranicama objavljuje Izjavu o održivosti.

Možemo zaključiti da ova tema objedinjuje različita područja poslovanja, koja dosad nisu bila na prvi pogled povezana. Pa tako osobe koje se bave financijskim pitanjima moraju ulaziti u financijske aspekte ljudskih prava i etičnog ponašanja. Dok posao pravnika, i osoba čije funkcije nisu bile direktno vezane za financije dobivaju sve veći značaj u sferama nefinancijskog izvještavanja koje mogu direktno utjecati na financijske elemente, rejting poslovanja, procjenu ulaganja i reputaciju na tržištu.

Zbog sve većeg značaja korporativnog upravljanja i financija u poslovanju pravnika, tijekom lipnja 2021. organiziramo dva modula edukacija Financije za pravnike te edukaciju Korporativno upravljanje.

Marija Bošković Batarelo